Расписан конкурс за директора Средње школе

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Конкурс за место директора Средње школе на период од 4 године.

УСЛОВИ:
– одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника стручне школе у подручју рада машинство и обрада метала, економија, право и администрација, за педагога и психолога;
– дозвола за рад (положен стручни испит – испит за лиценцу);
– психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима;
– држављанство Републике Србије;
– да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа);
– најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
– уверење о положеном испиту за директора установе (пријава која не буде садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора).

Уз пријаву доставити:
– оверену копију дипломе о стеченом образовању,
– оверену копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
– потврду о радном искуству,
– доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима,
– уверење о држављанству РС,
– биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.

Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

—————————-

Оглас важи од: 08.10.2014.

СТРУЧНА ШКОЛА
„ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Добро дошли!

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)