О школи

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ“

Школа је смештена у најлепшем делу града. Има велико двориште са изласком на кеј реке Сврљишки Тимок. Постојећи квалитет радника школе огледа се не само у адекватној стручности већ и у спремности да своје потенцијале развијају и флексибилно прилагођавају са циљем да ученици из школе изађу са стеченим знањем са развијеним људским квалитетима и способностима да реализују себе и своје циљеве. У крајњој инстанци ово говори о великој флексибилности школе у погледу праћења интересовања ученика и потреба сарадње.

Основни подаци о школи

Стручна школа „Душан Тривунац Драгош“ у Сврљигу је изграђена самодоприносом грађана општине Сврљиг 1984/85. године, када је и почела самостално да ради под називом ОВО “Душан Тривунац Драгош“. До тада је радила три године као истурено одељење заједничке основне ОВО „12 фебруар“ из Ниша у просторијама ОШ“Добрила Стамболић“ у Сврљигу.

Од 1985. до 1993. године Школа је регистрована решењем Републичког комитета за физичку културу РС за следећа подручја рада:

Природно-математичку струку (4.степен)

Машинство и обрада метала (3.степен)

Текстилство и кожарство ( 3.степен) Од 1993. године Школа је решењем Министарства просвете РС регистрована као стучна школа са подручјима рада из области:

Машинство и обрада метала ( 4.степен)

Текстилство и кожарство Решењем министарства просвете РС,од 25. 5. 1994. године, своју делатност проширује у подручја рада:

За образовање профил четворогодишњег образовања – погонски техничар машинске струке,

За образовни профил трогодишњег образовања – металостругар, бравар

Текстилство – За образовни профил трогодишњег образовања – конфекционар – кројач,

Решењем министарства просвете од 22. 6. 1995. године Школи се одобрава ново подручје рада, шумарство и обрада дрвета:

За образовни профил трогодишњег образовања произвођач финалних производа од дрвета декоратер – тапетар.

Решењем Министарства просвете од 18. 6. 1997. године школи се подручја рада машинство и обрада метала образовни профилима:

Аутомеханичар ( 3.степен)

Металоглодач ( 3.степен)

Од школске 1999/2000.године, Школа проширује своју делатност подручјем рада

Трговина, угоститељство и туризам, образовним профилом Трговац ( 3.степен), тиме што надлежно Министарство дозвољава Трговинској школи у Нишу упис одељења првог разреда, ван седишта школе, у Сврљигу.

У школској 2001/2002.години, решењем Министарства просвете и спорта РС, одобрено је и гимназији „11.октобар“ из Беле Паланке отварање одељења ван седишта школе, тако да од ове школске године постоји одељење гимназије општег типа (у 4.степену).

У школској 2002/2003.нашој школи је од стране Министарства просвете и спорта РС,одобрено:

Да у Белој паланци упише одељење ван седишта школе у подручју рада Шумарство и обрада дрвета – образовни профил столар – тапетар.

У подручју рада машинство и обрада метала: – машинбравар ( 3.степен) – заваривач ( 3.степен).

Од школске 2003/2004. решењем Монистарства просвете и спорта РС,наша школа је добила и самосталност за школовање образовног профила Трговац (3.степен).

Од школске 2005/2006 одобрен је упис одељења првог разреда у подручју рада Економија,право и администрација, образовни профил Економски техничар (4.степен).

Pешењем Министарства просвете и спорта бр. 022-05-351/94-03 од 06. 12. 2006.године.

Од школске 2006/2007. годинеодобрен је упис одељења првог разреда у већ постојећем подручју рада машинство и обрада метала, образовни профил – механичар грејне и расхладне технике ( 3.степен).

Природно-математичку струку (4.степен) Машинство и обрада метала (3.степен) Текстилство и кожарство ( 3.степен)

Од 1993.године Школа је решењем Министарства просвете РС регистрована као стучна школа са подручјима рада из области:

Машинство и обрада метала ( 4.степен) Текстилство и кожарство Решењем министарства просвете РС, од 25. 5. 1994. године, своју делатност проширује у подручја рада:

За образовање профил четворогодишњег образовања – погонски техничар машинске струке,

За образовни профил трогодишњег образовања – металостругар, браварТекстилство –

За образовни профил трогодишњег образовања – конфекционар – кројач,

Решењем министарства просвете од 22. 6. 1995. године Школи се одобрава ново подручје рада,шумарствои обрада дрвета: –

За образовни профил трогодишњег образовања произвођач финалних производа од дрвета декоратер – тапетар.

Решењем Министарства просвете од 18. 6. 1997. године школи се подручја рада машинство и обрада метала образовни профилима:

Аутомеханичар ( 3.степен) Металоглодач ( 3.степен)

Од школске 1999/2000.године, Школа проширује своју делатност подручјем рада Трговина, угоститељство и туризам, образовним профилом Трговац ( 3.степен), тиме што надлежно Министарство дозвољава Трговинској школи у Нишу упис одељења првог разреда, ван седишта школе, у Сврљигу.

У школској 2001/2002.години,решењем Министарства просвете и спорта РС, одобрено је и гимназији „11.октобар“ из Беле Паланке отварање одељења ван седишта школе, тако да од ове школске године постоји одељење гимназије општег типа (у 4.степену).

У школској 2002/2003.нашој школи је од стране Министарства просвете и спорта РС,одобрено:

Да у Белој паланци упише одељење ван седишта школе у подручју рада Шумарство и обрада дрвета – образовни профил столар – тапетар.

У подручју рада машинство и обрада метала: – машинбравар ( 3.степен) – заваривач ( 3.степен). Од школске 2003/2004. решењем Монистарства просвете и спорта РС, наша школа је добила и самосталност за школовање образовног профила Трговац (3.степен).

Од школске 2005/2006 одобрен је упис одељења првог разреда у подручју рада Економија, право и администрација, образовни профил Економски техничар (4.степен).

Pешењем Министарства просвете и спорта бр. 022-05-351/94-03 од 06. 12. 2006. године.

Од школске 2006/2007.годинеодобрен је упис одељења првог разреда у већ постојећем подручју рада машинство и обрада метала,образовни профил – механичар грејне и расхладне технике ( 3.степен).