Неформално образовање одраслих

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Министар просвете науке и технолошког развоја је донело подзаконске акте којима се  ближе уређују неформално образовање одраслих  и  учешће установа и других организација (јавна агенција, јавно предузеће, организација надлежна за послове запошљавања, агенција за запошљавање, привредно друштво, носиоци послова професионалне рехабилитације, регистровани предузетници , синдикална организације, удружења, стручна друштва, организације за образовање одраслих , народни, раднички, отворени универзитети, универзитети за треће доба , центри и организације за стручно усавршавање, центри  за учење страних језика, центри и школе за  информационо – комуникационетехнологије, центри и организације  за обуку и развој људских ресурса, центри и школе за обуку возача, привредна комора, центри за каријерно вођење и саветовање , удружење послодаваца, културно-образовни центридомови  културе , као и други субјекти регистровани за образовну делатност у складу са прописима којима се уређује класификација делатности) у реализацији активности образовања одраслих прописаних Законом о образовању одраслих. 

1) Правилник о  о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставнихсредстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих(текст Правилника се може преузети овде) и

2) Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих (текст Правилника се може преузети овде)

Правилници  дефинишу услове (у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава) под којима установе  и друге органоизације могу стећи статус ЈПОА за активност неформалног образовања одраслих,

Правилником је прописана и јавнa исправу која се издаје у оквиру овог система –   врстa јавне исправе, њен  назив и садржај , изглед обрасца  као и начин вођења евиденције у подручју неформалног образовања.

Шта то практично значи

Овим правилницима омогућено је одраслима,  да у складу са својим могућностима бирају пут стицања образовања и обучавања и долажења до квалификације:

  1. формалним путем – кроз школски систем , уписом у одређени програм образовања у статусу редовног ученика ( ако је млађи од 17. година ) или у статусу ванредног полазника (ако је одрастао старији од 17 година ) и /или
  2. неформалним путем кроз систем обучавања код ЈПОА образовања одраслих (било да се ради о установи или другој организацији )

Информација о Процедуру у поступку за издавање одобрења за стицање статуса Јавно признатог организатора активности образовања одраслих може се погледати ОВДЕ.

(Министарство просвете)

Добро дошли!

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)