Неформално образовање одраслих

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Министар просвете науке и технолошког развоја је донело подзаконске акте којима се  ближе уређују неформално образовање одраслих  и  учешће установа и других организација (јавна агенција, јавно предузеће, организација надлежна за послове запошљавања, агенција за запошљавање, привредно друштво, носиоци послова професионалне рехабилитације, регистровани предузетници , синдикална организације, удружења, стручна друштва, организације за образовање одраслих , народни, раднички, отворени универзитети, универзитети за треће доба , центри и организације за стручно усавршавање, центри  за учење страних језика, центри и школе за  информационо – комуникационетехнологије, центри и организације  за обуку и развој људских ресурса, центри и школе за обуку возача, привредна комора, центри за каријерно вођење и саветовање , удружење послодаваца, културно-образовни центридомови  културе , као и други субјекти регистровани за образовну делатност у складу са прописима којима се уређује класификација делатности) у реализацији активности образовања одраслих прописаних Законом о образовању одраслих. 

1) Правилник о  о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставнихсредстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих(текст Правилника се може преузети овде) и

2) Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих (текст Правилника се може преузети овде)

Правилници  дефинишу услове (у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава) под којима установе  и друге органоизације могу стећи статус ЈПОА за активност неформалног образовања одраслих,

Правилником је прописана и јавнa исправу која се издаје у оквиру овог система –   врстa јавне исправе, њен  назив и садржај , изглед обрасца  као и начин вођења евиденције у подручју неформалног образовања.

Шта то практично значи

Овим правилницима омогућено је одраслима,  да у складу са својим могућностима бирају пут стицања образовања и обучавања и долажења до квалификације:

  1. формалним путем – кроз школски систем , уписом у одређени програм образовања у статусу редовног ученика ( ако је млађи од 17. година ) или у статусу ванредног полазника (ако је одрастао старији од 17 година ) и /или
  2. неформалним путем кроз систем обучавања код ЈПОА образовања одраслих (било да се ради о установи или другој организацији )

Информација о Процедуру у поступку за издавање одобрења за стицање статуса Јавно признатог организатора активности образовања одраслих може се погледати ОВДЕ.

(Министарство просвете)

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис у школску 2022/2023.годину у Стручну школу „Душан Тривунац Драгош“ Стручна школа „Душан Тривунац Драгош“

Опширније »

Добро дошли!

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)