Важни документи

Средња стручна школа Душан Тривунац Драгош Сврљиг

Гимназија

Општи смер - (4 године)

Туристичко-хотелијерски техничар

Трговина, угоститељство и туризам - (4 године)

Машински техничар моторних возила

Машинство и обрада метала - (4 године)

Трговац

Трговина, угоститељство и туризам - (3 године)

Економски техничар

Економија, право и администрација - (4 године)

Документација 2020/2021

Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020-2021. годину

Табеларни преглед календара за СШ 2020-2021

Нове мере за организацију рада школа

Упутство за организацију рада средњих школа

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Правилник о Програму стручне матуре и завршног испита

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о упису ученика у средњу школу

Распоред звоњења за време трајања наставе по модулима

Распоред часова за школску 2020-2021 годину

Пословник о раду Савета родитеља

Статут Средње школе ,,Душан Тривунац Драгош'' Сврљиг

Пословник о раду ученичког парламента

Годишњи план рада за школску 2020-2021. годину Средње школе

Документација

Пословник о раду савета родитеља

Правилник о испитима

Правилник о раду

Сагласност за упис ванредних ученика за школску 2014-15 годину

Статут школе

Ковид-19

Препоруке школама за поступање у случају појаве КОВИД-19 код ученика или запослених

Правилно прање руку

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе - Ковид-19